من نمیدانم چرا این جماعت اصرار دارند کار خودشان را به نام پیامبر خدا تمام کنند. این تصویر از به اصطلاح هیکل سلیمان نبی است. علیه السلام.

معبد مصری؟ یا هیکل سلیمان؟