بدینوسیله، شایعه عقب افتادن امتحان درس ریاضی را تکذیب می‌نمایم