به گمانم این خبر برای دانشجویان درس کاربرد کامپیوتر، جالب است:

انیمیشن شکار جاسوس در جشنواره عمار شرکت کرد