آیا فکر می‌کنید که هنوز زمان ابرهه است که خدا با سپاه ابابیل از خانه‌ای که برای مردم قرار داده، دفاع کند؟ 

بیت الله الحرام 

من فکر می‌کنم که پس از نزول قرآن و با وجود آیۀ "قاتلوهم یعذبهم الله بایدیکم" حجت بر ما تمام است. امروز به خاطر وجود قرآن زمان رشد فکری بشر است و وظیفه ماست که از خانه خودمان دفاع کنیم. سالها اسامی دست اندرکاران امروز توسعه مسجد الحرام را به عنوان معمار خوب به ما خوراندند و ما هم که عدم جریان زندگی در آثار آنان را درک می‌کردیم، در برابر معلمانمان مجبور به سکوت بودیم. حالا با تکیه بر آن مقبولیت قلابی، می‌خواهند به خانه خدا جسارت کنند. من وارد مسیر نظری نقد معماری این عده (که در پست های قدیم‌تر نام برده‌ام) شده‌ام و پوشالی بودن شهرت آنان را نشان خواهم داد (ان شاء الله) از شما خوانندگان عزیز هم می‌خواهم که در برابر این وقاحت تاریخی صهیونیزم، سکوت نکنید و منتظر سپاه ابابیل نمانید. خدا آنان را به دست شما عذاب می‌کند.