سمینار اول خانم بی بی کلان پردلی (دانشجوی دکتری معماری ورودی ۸۵)

مسکن بومی سیستان
با راهنمایی "جناب آقای دکتر رازجویان و دکتر حمید ندیمی"
شنبه مورخ ۱۹/۶/۹۰ - ساعت ۱۱  صبح در بخش دکتری تشکیل می گردد 

 
 ____________________________

سمینار اول  آقای شهرام جمشیدی(دانشجوی دکتری معماری ورودی ۸۵) 

 نقش بناهای تاریخی در بازآفرینی شهری
با راهنمایی  "جناب آقای دکتر هادی ندیمی"
شنبه مورخ ۱۹/۶/۹۰ - ساعت ۱۰  صبح در بخش دکتری تشکیل می گردد