کسی می‌داند که قضیّۀ این نایلون‌هایی که دور درختان خیابان ولیعصر(عج) کشیده‌اند، چیست؟