یکی از صندلی های کنار خیابان ولی عصر در شمال چهار راه پارک وی، سر محمودیه که پریشب دیدم به این روز افتاده