چرا اساتید معماری با رایانه مخالفند؟

من در اینجا قصد دارم فقط به یک نکته اشاره کنم و در سدد پاسخ دادن کامل به این سوال نیستم. نکته مورد نظر من تفاوت بین معماری و تصویر سازی است. هدف نهایی از عملیات معماری (بر خلاف تصویرسازی) ساختن یک جسم واقعی است. جسمی که وزن دارد حجم معینی از هوا را در خود می گنجاند. می توان تا حد دلخواه به جستجوی جزئیات در آن پرداخت و... در حالی که در تصویرسازی هیچکدام از اینها را نداریم.


دانشجوی تازه وارد معماری تجربه زیادی درباره اندازه ها ندارد و درک درستی از تفاوت نقشه یک صدم و یک بیست و پنجم از او انتظار نمی رود. برای دانشجوی تازه وارد, تغییر مقیاس, همان تشابه در هندسه اقلیدسی است در حالیکه در معماری, تغییر مقیاسو لزوما همرا به کاهش یا افزایش جزئیات است. به همین دلیل, دانشجوی تازه وارد را از کامپیوتر دور نگاه می داریم تا فرصت کافی برای کسب تجربه در مورد اندازه داشته باشد. وقتی با دست, نقشه می کشیم, نمی توانیم روی آن زوم کنیم, بنابراین فقط آن چیزی را می کشیم که می توانیم. اما متاسفانه در رایانه تا حد دلخواه می توانیم زوم کنیم و به همین دلیل تا حد دلخواه می توانیم, ترسیمات جزئی داشته باشیم. چنین امکانی را برای کسی که ورزیده باشد خوب می دانم اما معتقدم که برای دانشجوی تازه وارد, سم مهلک است.