جابر پرسید: آیا ممکن است که روزی بیاید و علم، همگانی بشود؟

جعفر صادق پاسخ داد: روزی خواهد آمد که نوع بشر، خواهد فهمید که تمام افراد، بایستی دانشمند بشوند و وسائلی فراهم خواهد نمود تا این که همه، تحصیل نمایند و علم را فرا بگیرند.

جابر گفت: و لابد در آن روز، تمام افراد بشر، دانشمند خواهند بود.

جعفر صادق جواب داد: نه...


ادامه مطلب ...