شیطان‌پرستی متجدّد، بی‌شک به شکلی کاملاً سطحی ولی به ملموس‌ترین وجه و به وجهی که عظیم‌ترین هجمه‌ها را ساز می‌کند، در زشتی نامعقول صورت‌ها عیان شده است. انسان‌های گیج و مات که هرگز حقایق اشیاء را نمی‌بینند، در عین حال به خود اجازه می‌دهند که منظر ذهنی کلّی‌شان تحت تأثیر صورت‌های پیرامونی‌شان قرار بگیرد، گاهی با سطحی‌نگری حیرت‌آوری، هرگونه اهمّیّتی برای آنها را منکر می‌شوند. [فریتهوف شوان؛ زیبایی‌شناسی و رمزپردازی در هنر و طبیعت]