... سر نورمن فاستر که از پیشگامان رویکرد پایداری در معماری است با چنین پیشنهادی، آیا به وجود پایداری انسانی و رفتاری در طرح دقت داشته‌ است؟ آیا شکل بی‌سمت و سوی دایره در اقلیم سخت عربستان تامین کننده نظریات ایشان درباب بهره‌مندی حداکثری از انرژی‌های محیطی هست؟ و آیا خانم حدید که بر زیبایی‌شناسی نامتقارن تاکید دارند و در هر پروژه‌ای به دنبال وجوهی برای خروج از تقارن هستند، نتوانسته‌اند این همه ضرورت عدم تقارن شعاعی را در طرح مسجد الحرام پیدا کنند؟