برخی از منابعی را که گمان می‌کنم به شکل‌گیری تفکّر ریاضی در نو آموزان معماری (با توجّه به وضع موجود ذهنی آنها) کمک می‌کند، ذیلاً معرّفی می‌نمایم:

  1. مغالطه‌های ریاضی؛ غلامرضا یاسی‌پور؛ مؤسّسۀ فرهنگی و انتشاراتی محراب قلم
  2. تاریخ جبر؛ محمّدقاسم وحیدی اصل؛ از مجمو عۀ کتاب‌های تاریخ ریاضیّات دبیرستانی؛ انتشارات علمی و فرهنگی
  3. تاریخ هندسه؛ محمّدهادی شفیعیها؛ از مجمو عۀ کتاب‌های تاریخ ریاضیّات دبیرستانی؛ انتشارات علمی و فرهنگی
  4. تاریخ حسابان؛ عبدالحسین مصحفی؛ از مجمو عۀ کتاب‌های تاریخ ریاضیّات دبیرستانی؛ انتشارات علمی و فرهنگی
  5. تاریخ محاسبه؛ مهران اخباریفر؛ از مجمو عۀ کتاب‌های تاریخ ریاضیّات دبیرستانی؛ انتشارات علمی و فرهنگی
  6. از فیثاغورس تا اینشتین؛ همایون معین؛ از سری ریاضیّات پیش‌دانشگاهی؛ شمارۀ 16؛ مرکز نشر دانشگاهی
  7. گروه و گراف آن؛ همایون معین؛ از سری ریاضیّات پیش‌دانشگاهی؛ شمارۀ 14؛ مرکز نشر دانشگاهی