من به عنوان معلم درس برداشت خیلی شرمنده ام که نمیتونم نقشه برداری درس بدهم. از همه دانشجویان مشهد (قدیم) و تهران (جدید) که در این درس به جای هر چیز دیگه بازخوانی معمارانه بنا را تجربه کرده اند صمیمانه بابت فرصت نابی که برای بازی کردن با متر لیزری داشته اند و من تلفش کرده ام عذرخواهی می کنم. استادکارهای قدیمی هم مقرنس را با متر کشیدن ثبت نمی کردند. مقرنس یک هندسه سترگ دارد و کشیدن نقشه آن بدون درک این هندسه اگر کار نقشه بردارها باشه کار معمارها نیست ولی شما فرصت را از دست ندهید. یک بار هم روش متر کشیدن رو برای برداشت مقرنس و کاربندی امتحان کنید. آموزنده خواهد بود.