در روزهای آتی سمینارهایی را در پیش رو داریم که در تاریخهای زیر برقرار می گردند:

١٢ مهرماه

١٩ مهر ماه

٢٠ مهر ماه

تمامی سمینارها  در ساعت ١٠ صبح و در محل گروه دکترا برقرار می شوند.