مرحوم دکتر محمد مددپور، پارادایم را اینگونه معنی کرده اند: پارادایم تعبیری یونانی است به معنای سرمشق

مرجع: http://bashgah.net/pages-8819.html