ثابت و متغیر در معماری عنوان پایان نامه خانم عاطفه کرباسی است که لطف کرده اند و سمینار اولشان را در اختیار همه دوستان قرار داده اند.